Музичук Олександр Миколайович

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504

 

Статті

Назва Дата Завантажити
2017 Завантажити
2016 Завантажити
2016 Завантажити
2016 Завантажити
2015 Завантажити
2015 Завантажити
2015 Завантажити
2014 Завантажити
2014 Завантажити
2014 Завантажити
2014 Завантажити
2013 Завантажити
2013 Завантажити
2012 Завантажити
2012 Завантажити
2012 Завантажити
2012 Завантажити
2012 Завантажити
2011 Завантажити
2011 Завантажити
2011 Завантажити
2011 Завантажити
2011 Завантажити
2011 Завантажити
2011 Завантажити
2011 Завантажити
2011 Завантажити
2011 Завантажити
2011 Завантажити
2011 Завантажити
2010 Завантажити
2010 Завантажити
2010 Завантажити
2010 Завантажити
2010 Завантажити
2010 Завантажити
2010 Завантажити
2010 Завантажити
2010 Завантажити
2010 Завантажити
2009 Завантажити
2009 Завантажити
2009 Завантажити
2008 Завантажити
2008 Завантажити
2008 Завантажити
2008 Завантажити
2007 Завантажити
2007 Завантажити
2007 Завантажити
2007 Завантажити
2006 Завантажити
2006 Завантажити
2006 Завантажити
2006 Завантажити
2004 Завантажити
2003 Завантажити
2003 Завантажити
2003 Завантажити
2002 Завантажити
2002 Завантажити
2002 Завантажити
2001 Завантажити

Тези доповідей

Назва Дата Завантажити
2016 Завантажити
2016 Завантажити
2016 Завантажити
2015 Завантажити
2015 Завантажити
2015 Завантажити
2015 Завантажити
2014 Завантажити
2014 Завантажити
2014 Завантажити
2014 Завантажити
2013 Завантажити
2013 Завантажити
2013 Завантажити
2013 Завантажити
2012 Завантажити
2012 Завантажити
2012 Завантажити
2011 Завантажити
2009 Завантажити

 

Додатково:

 1. Музичук О.М. З’ясування сутності термінології яка використовується у сфері професійної підготовки персоналу ОВС / О.М. Музичук // Південноукраїнський правничий часопис. – 2006. – № 4. – С.120–124.
 2. Музичук О.М. Поняття, види та особливості державного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні / О.М. Музичук // Кримськ. юрид. вісн. – 2010. – Вип. 2 (9).Частина 1. – С. 153–159.
 3. Музичук О.М. Особливості органів внутрішніх справ як об’єкту контролю / О.М. Музичук // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 522. Правознавство. – 2009. – С. 74–77.
 4. Музичук О.М. Судебный контроль за деятельностью правоохранительных органов в Украине / О.М. Музичук // Internal Sekuriti. – 2013. – januaru–june (Польща). – С.113–119.
 5. Музичук О.М. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин в Україні: сучасний стан та шляхи удосконалення / О.М. Музичук // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – № 5. – С. 123–130.
 6. Музичук О.М. Шляхи підвищення  ефективності адміністративно-правового забезпечення контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин в Україні / О.М. Музичук // Право UA. – 2016. – № 1. – С.26–30.
 7. Музичук О.М. Шляхи підвищення  ефективності адміністративно-правової відповідальності за правопорушення у сфері земельних відносин в Україні / О.М. Музичук // Європейські перспективи. – 2017. – № 1
 8. Музичук О.М. Удосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності суб’єктів контролю у сфері земельних відносин в Україні / О.М. Музичук // Международный научный журнал «Верховенство права». – 2017. – № 1.
 9. Музичук О.М. Самоврядний контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні / О.М. Музичук // Наука і правоохорона. – 2010. – № 3.. – С. 36–42
 10. Музичук О.М. Місце та особливості контролю як одного із способів забезпечення дисципліни та законності в державному управлінні / О.М. Музичук // Наука і правоохорона. – 2010. – № 4(10). – С.141-146
 11. Музичук О.М. Щодо удосконалення системи органів досудового слідства та статусу слідчих як факторів посилення захисту прав і законних інтересів особи під час кримінального провадження / О.М. Музичук // Наука і правоохорона. – 2012. – № 2 (16). Ч.2. – С.75-80.
 12. Музичук О.М. Правоохоронна діяльність громадськості як одне із можливих джерел кадрового забезпечення МВС України  / О.М. Музичук // Матеріали науково–практичної конференції “Актуальні проблеми управління персоналом органів внутрішніх справ України”. – Харків: Національний університет внутрішніх справ. – 24 жовтня 2002 р. –  – С. 95-98.
 13. Музичук О.М. Права та обов’язки працівників органів внутрішніх справ як елемент їх службово-трудового статусу / О.М. Музичук // Нормативно–правове забезпечення проходження служби в органах внутрішніх справ України : Матеріали науково–практичної конференції. Харків, 5 березня 2004р. – Х.: Вид–во Нац.ун–ту внутр.справ, 2004. – С.133-136.
 14. Музичук О.М. Поняття та елементи правового статусу суб’єктів навчально-виховного процесу в сфері  початкової підготовки / О.М. Музичук // Система початкової професійної підготовки персоналу ОВС України: стан та перспективи : Матеріали науково–практичної конференції. Суми, 4–5 червня 2004 р.– Х.: Вид–во Нац.ун–ту внутр.справ, 2004. – С.70-73.
 15. Музичук О.М. Проблемний характер визначення теоретичного поняття „систематизація законодавства” / О.М. Музичук // Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи : Матеріали науково–практичної конференції. Запоріжжя, 25–26 червня 2004 р. – Х.: Вид–во Нац.ун–ту внутр.справ, 2004. – С.80-84.
 16. Музичук О.М. Удосконалення правового регулювання повноважень працівників ОВС як елементу їх службово-трудового статусу / О.М. Музичук // Форми соціально–правового захисту працівників у службово–трудових відносинах : Матеріали науково–практичної конференції. Суми, 2–4 червня 2005 р. – Х.: Вид–во Нац.ун–ту внутр.справ, 2005. – С.131-135.
 17. Музичук О.М. Попередження адміністративних правопорушень, які вчинюються неповнолітніми / О.М. Музичук // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення : Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції: У 2–х ч., 7–8 грудня 2006 р. – Сімферополь, 2006. – Ч.1. – С.100-104.
 18. Музичук О.М. Правові та організаційні питання участі працівників міліції у виборчому процесі. / О.М. Музичук // Забезпечення правопорядку та безпеки громадян у контексті реформування міліції громадської безпеки : Матеріали науково–практичної конференції. Харків, 17 березня 2006 р.: Вид–во Харківського нац. ун–ту внутр.справ, 2006. – С.65-70.
 19. Музичук О.М. Актуальні питання відомчої освіти та професійної підготовки персоналу ОВС в контексті дотримання його прав, свобод та законних інтересів / О.М. Музичук // Права людини в діяльності органів внутрішніх справ України : Матеріали науково–практичної конференції (м. Євпаторія 11–13 травня 2006 р.). – Титул, 2006. – С.95-99.
 20. Музичук О.М. Порівняльний аналіз національного та європейського законодавства щодо правового регулювання охорони праці працівників з фіксованим терміном працевлаштування та тимчасових працівників / О.М. Музичук // Трудове право України в контексті Європейської інтеграції : Матеріали науково–практичної конференції. Харків, 25–27 травня 2006 р.: Вид–во: Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006. – С.36-40.
 21. Музичук О.М. Правовые и организационные основы реформирования органов внутренних дел Украины на местном уровне / О.М. Музичук // Актуальные проблемы профессиональной компетентности и культуры сотрудников правоохранительных органов : Материалы международной научно–практической конференции вузов МВД  Белоруссии, России и Украины. Брянск. – 2006. – С.192-197.
 22. Музичук О.М. Підстави і порядок звільнення атестованих працівників ОВС за негативними мотивами / О.М. Музичук // Соціально–захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин: Матеріали науково–практичної конференції; м.Чернігів, 31 травня– 2 червня 2007 р. / За ред.. проф.. В.С. Венедиктова. – Чернігів: Українська асоціація фахівців трудового права, Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2007. – 350 с. – С.296-299.
 23. Музичук О.М. Аналіз відповідності законодавства України щодо захисту неповнолітніх у галузі праці міжнародним актам та законодавству ЄС / О.М. Музичук // Актуальні проблеми вдосконалення кримінального, кримінально–виконавчого та адміністративного законодавства у сфері захисту прав дітей: Матеріали науково–практичної конференції; м. Кіровоград, 2007 р. – С.46-51.
 24. Музичук О.М. Сутність та напрямки інформаційного забезпечення роботи з персоналом в органах державного управління / О.М. Музичук // Матеріали міжнародної науково–практичної конференції „Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно–правова культура, освіта, наука”, присвячена Всесвітньому Дню інформаційного суспільства (16–17 травня 2008 р., Суми, Україна). Суми: Видавництво „Довкілля, 2008. – 206 с. – С.138-143.
 25. Музичук О.М. Сутність та особливості забезпечення транспортної дисципліни в Державі / О.М. Музичук // Конференція (Рома) 2008 –
 26. Музичук О.М. Система роботи з персоналом в органах внутрішніх справ України / О.М. Музичук // Актуальні проблеми роботи з персоналом у правоохоронних органах: Матеріали науково–практичної конференції (м. Харків, 27 листопада 2008 р.) / За ред. проф. А.Т. Комзюка та проф. М.І. Іншина. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008. – 370 с. – С.49-54.
 27. Музичук О.М. Процедури здійснення контролю за діяльністю міліції / О.М. Музичук // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку. Збірник матеріалів міжнародної науково–практичної конференції (17–18 травня 2008 р., м.Суми). Частина 1. – Суми, видавничо–виробниче підприємство „Мрія–1”, ТОВ, 2008. – 396 с. – С.307-317
 28. Музичук О.М. Напрями удосконалення законодавства з питань адаптації випускників вищих навчальних закладів системи МВС до умов службової діяльності / О.М. Музичук // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції (16–17 травня 2009 р., м. Суми). – Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавництво «Фабрика друку», 2009. – 368 с. – С.191-194.
 29. Музичук О.М. Щодо дискусії відносно запровадження контрактної форми укладення трудового договору із співробітниками спеціальних підрозділів ОВС України / О.М. Музичук // Проблеми вдосконалення правового регулювання соціально–трудових відносин в Україні: Матеріали науково–практичної конференції; м.Харків, 5–6 червня 2009 р. / За ред.. проф.. В.С. Венедіктова. – Х.: Українська асоціація фахівців трудового права, Харківський економіко–правовий університет, 2009. – 330 с.   – С.233-237
 30. Музичук О.М. Реалізація громадянами прав, свобод та законних інтересів у правоохоронній сфері: сучасний стан та шляхи удосконалення / О.М. Музичук // Від громадського суспільства – до правової держави: Тези доповідей ІV міжнародної науково–практичної конференції. – Х:ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 455 с. – С.133-136.
 31. Музичук О.М. Проблеми класифікації видів контролю за діяльністю міліції / О.М. Музичук // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : Зб. Матеріалів Міжнар. наук.–практ. конф., 15–16 травня 2010 р. / Сумська філія ХНУВС. – Суми: ФОП Ляпощенко Л.Г., 2010. – 880 с. – С.486-490
 32. Музичук О.М. Особливості забезпечення законності діяльності органів публічної влади / О.М. Музичук // Від громадянського суспільства до правової держави: Тези доповідей V Міжнародної науково–практичної конференції. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 400 с. – С.95-97
 33. Музичук О.М. Результати контролю та моніторингу сучасного стану наукової діяльності в системі МВС України / О.М. Музичук // Проблеми соціального захисту населення в контексті правової держави : тези доповідей наук.–практ. конф. (24–25 вересня 2010 р.). – Х. : ХЕПУ, 2010.С. 82–87 – С. 82–87
 34. Музичук О.М. Результати контролю та моніторингу сучасного стану наукової діяльності / О.М. Музичук // Проблеми соціального захисту населення в контексті правової держави : тези доповідей наук Вісник.–практ. конф. (24–25 вересня 2010 р.). – Х. : ХЕПУ, 2010. – С. 82–87.
 35. Музичук О.М. Практично значимі критерії класифікації контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні к.32 / О.М. Музичук // Вісник кримінологічної асоціації України : матеріали наук.–практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2011 р.) / МВС України, Харківський нац. ун–т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: Харківський нац. ун–т внутр. Справ, 2011. – 246 с. – С.172-176
 36. Музичук О.М. Удосконалення кримінального судочинства : вітальне слово / О.М. Музичук // Теорія і практика кримінального судочинства : матеріали між нар.наук.–практ.конф. (Харків, 20–21 травня 2011 р.). – Х: Титул, 2011. – 322 с. – С.15-16.
 37. Музичук О.М. Правоохоронні органи як об’єкт контролю / О.М. Музичук // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави : Матеріали науково–практичної конференції (Харків, 29 червня 2011 р.) / МВС України, Харк., нац. ун–т внутр.. справ. – Х.: ХНУВС, 2011. – 272 с. – С.58-62
 38. Музичук О.М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні: уточнення його призначення та ознак / О.М. Музичук // Трудове право, право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ : матеріали всеукраїнської наук.–практ. Конф. (М. Харків, 25 листопада 2011 р.) / за аг.ред К.Ю. Мельника. – Х.: Харк. нац. ун–т внутр.. справ, 2011. – 368 с. – С.287-291.
 39. Музичук О.М. Уточнення мети контролю за діяльністю правоохоронних органів / О.М. Музичук // Повітряне і космічне право : [Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів, Київ, Національний авіаційний університет, 24 листопада 2011 р.]. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 384 с. – С.214-216.
 40. Музичук О.М. Професійна підготовка слідчих органів внутрішніх справ: сучасний стан та перспективи / О.М. Музичук // Проблеми реформування кримінально–процесуального та кримінального законодавства України: матеріали між нар. Наук.–практ.конф (Харків, 14 жовтня. 2011 р.) / МВС України, Харк. нац. ун–т) внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2011. – 354 с. – С.18-21
 41. Музичук О.М. Поняття та ознаки державного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні к.33 / О.М. Музичук // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. Матеріалів V Міжнародної наук.–практ. конф. (19–20 травня 2012 р., м. Суми). І частина. / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «ПАПІРУС», 2012. – 592 – С.434-437
 42. Музичук О.М. Поняття та ознаки міжнародного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні к.41 / О.М. Музичук // Адміністративне право України: сучасний стан та шляхи розвитку : матеріали наук.–практ. конф. (Харків, 27 квітня 2012 р.) / МВС України, Харк. нац. Ун–т внутр.. справ. – Х. : ХНУВС, 2012. – 256 с. – С.142-144
 43. Музичук О.М. Особливості організації навчального процесу та наукової діяльності в умовах нового КПК України / О.М. Музичук // Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення : матеріали наук.–практ. конф., м. Харків, 5 квіт. 2013 р. / МВС України, Харк. нац. ун–т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2013. – 472 с. – С.378-383
 44. Музичук О.М. Поняття дисципліни та особливості її забезпечення в державному управлінні к.42 / О.М. Музичук // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. Матеріалів V Міжнародної наук.–практ. конф. (18–19 травня 2013 р., м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «ПАПІРУС», 2013. – 808 с. – С.375-378
 45. Музичук О.М. Поняття та особливості способів забезпечення дисципліни та законності в державному управлінні к.44 / О.М. Музичук // Захист прав людини – європейський вимір України: матеріали міжнародної науково–практичної конференції, присвяченої 10–річчю УАФТП; м. Севастополь, 6–9 червня 2013 р. / За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Севастополь: Українська асоціація фахівців трудового права, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ. – 2013. – С.117–119. – С.117-119.
 46. Музичук О.М. Збірник наукових праць факультету з підготовки слідчих / О.М. Музичук // Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. праць факультету з підготовки слідчих ХНУВС за 2013 рік / за заг. ред. члена–кореспондента НАПрН України, д–ра юрид. наук С.М. Гусарова. – Х. : НікаНова, 2014. – 696 с. – С.490-492
 47. Музичук О.М. Запровадження у навчальний процес інноваційних методів навчання слідчих Т.61 / О.М. Музичук // Актуальні питання досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку криміналістики: : матеріали Міжнародної наук.–практ. конф. м. Харків, 5 грудня 2014 р. – Х.: ХНУВС, 2014 – С.48-50
 48. Музичук О.М. Особливості правового регулювання протидії правопорушень, вчинених іноземцями в Україні Т.63 / О.М. Музичук // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі конституційної реформи : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. (м. Дніпро, 10 черв. 2016 р.,). – Дніпро :Дніпроп. держ. ун–т внутр. справ, 2016. – С.21-23
 49. Музичук О.М. Сутність та особливості адміністративних процедур здійснення контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні к.54 / О.М. Музичук // Тези конференції –
 50. Музичук О.М. Шляхи вдосконалення правового регулювання контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні к.55 / О.М. Музичук // Тези конференції –
 51. Музичук О.М. Поняття та особливості контролю як одного із способів забезпечення дисципліни та законності в державному управлінні к.37 / О.М. Музичук // Тези конференції –
 52. Музичук О.М. Поняття та особливості самоврядного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні к.40 / О.М. Музичук // Тези конференції –
 53. Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007-2009 роки. – Т.3 ««Експертиза проектів нормативно-правових актів. Пропозиції та зауваження»». / За заг. ред. д.ю.н., професора А. Т. Комзюка, д.ю.н., професора М. І. Іншина, к.ю.н. с.н.с. О. М. Музичука. – Харків: Основа, 2010. – 356 с. [С. 14–34; 46–89; 163–166; 177–187; 189–205; 213–220; 227–232; 254–257; 262–285; 293–332; 334–343]
 54. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Науково–практичний коментар / Р.А.Калюжний, А.Т.Комзюк, О.О. Погрібний та ін.; – К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2007. – 781 с. [Глави 24, 25, 26 (Стор.715-733]
 55. Митний Кодекс України. Науково–практичний коментар / А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний, Р.А. Калюжний та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність”, 2008. – 757 с. [Глава 47(С.489-500)]
 56. Кодекс законів про працю України. Науково–практичний коментар / [І.В. Арістова, В.В. Безвусий, С.О. Бондар та ін.]; за ред.. О.О. Погрібного, М.І. Іншина, І.М. Шопіної. – К.: Правова єдність, 2008. – 456 с. [Глава VІІІ (статті 120-127)]
 57. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ. Науково–практичний коментар / За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. М. І. Іншина. — Харків: Ніка Нова, 2011. — 304 с. [пункти 1, 7,8]
 58. Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України. Науково–практичний коментар / За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. М. І. Іншина, докт. юрид. наук, проф., члена–кореспондента НАПрН України В. І. Олефіра. — Харків: Ніка Нова, 2011. — 160 с. [Стаття 20]
 59. Науково-практичний коментар Закону України «Про національну поліцію». [текст] Станом на 1 січня 2016 року. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 400 с.  . Статті 86–90 [С.289-296]
 60. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні : монографія / О. М. Музичук. – Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – 654 с..  []
 61. Порядок проходження служби в ОВС. Навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Іншина, О.М. Музичука. – Харків: Титул, 2009. – 272 с. [С.6-37]
 62. Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: . Навчальний посібник / За заг. ред. д.ю.н. професора А.Т. Комзюка, д..ю.н. професора М.І. Іншина, к.ю.н. с.н.с. О.М. Музичука. – Харків: ОСН, 2010. – 174 с. [Глава 8]
 63. Організаційно-правове забезпечення навчально-виховного процесу та науково-дослідної діяльності у вищих навчальних закладах МВС України. Навчальний посібник / За заг. ред. д.ю.н. професора Т. О. Проценка [авт. кол. Т.О. Проценко, М.І. Іншин, О.М. Музичук, І.М. Шопіна]. – Київ–Харків : ОСН, 2010. – 206 с. [Глави 6,7,8.]
 64. Актуальні теоретичні, організаційні та правові питання діяльності органів внутрішніх справ України. Навчальний посібник / За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. М. І. Іншина, докт. юрид. наук, проф., члена–кореспондента НАПрН України В. І. Олефіра. — Харків: Ніка Нова, 2011. — 630 с. [підрозділ 13.2]
 65. Методологічні підходи до вивчення поняття навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах України; Форми та методи профілактики правопорушень. Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник / За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. М. І. Іншина, докт. юрид. наук, проф., члена–кореспондента НАПрН України В. І. Олефіра. – К.: «Хай–Тек Прес», 2012. – 1192 с. [С.526-554;С.760-774.]
 66. Адміністративно-правові засади забезпечення громадського порядку :. навч. посіб. / за заг. ред. докт. юрид. наук, проф., чл.–кор. НАПрН України, заслуженого юриста України М. І. Іншина, докт. юрид. наук, проф., чл.–кор. НАПрН України В. І. Олефіра. – Х. : НікаНова, 2014. – 378 с. [Підрозділ 1.5С.52-64]
 67. Організаційно-правові засади професійного навчання працівників правоохоронних органів:. Навчальний посібник / За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. члена–кореспондента НАПрН України М. І. Іншина, докт. юрид. наук, проф., члена–кореспондента НАПрН України В. І. Олефіра. — К.: «Хай–Тек Прес», 2014. — 536 с. [Підрозділ 4.6С.352-355]
 68. Контроль за діяльністю правоохоронних органів :. Навчальний посібник / За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. члена–кореспондента НАПрН України М. І. Іншина, докт. юрид. наук, проф., члена–кореспондента НАПрН України В. І. Олефіра. — К.: «Хай–Тек Прес», 2014. — 408 с. [Підрозділ 1.5С.96-120]
 69. Правове регулювання окремих напрямків правоохоронної діяльності :. Навчальний посібник / За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. члена–кореспондента НАПрН України М. І. Іншина, докт. юрид. наук, проф., члена–кореспондента НАПрН України В. І. Олефіра. — К.: «Хай–Тек Прес», 2014. — 840 с. [Підрозділ 1.6С.44-50]
 70. Організаційно-правові засади професійної підготовки персоналу органів внутрішніх справ України. Науково–практичний посібник. – Х.: Вид–во Національного університету внутрішніх справ, 2003. – 212 с. [212/35]
 71. Організаційно-правові засади управління державною службою в Україні. Науково–практичний посібник. – Х.: Вид–во Харківського національного університету внутрішніх справ, 2006. – 268 с. [268/43.]
 72. Охорона праці: Європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівн. аналіз).. Науково–практичний посібникХарків–Київ: Видавничий дім „Райдер”, 2006. – 680 с. [680/90.]
 73. Училище професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ України. Наук.–практ.посібник / За заг.ред. д–р юрид. наук, ст. наук. співробітника М.І. Іншина, канд. юрид. наук, ст. наук співробітника О.М. Музичука. – Харків: Вид–во Харківського нац. ун–ту внутр. справ, 2007. – 293 с. [Розділ 2 (підрозділ 2.3.), Розділ 5 (підрозділ 5.2.);]
 74. Цивільний контроль за діяльністю міліції: організаційно-правові питання.. Науково–практичний посібник / За заг. ред. М.І. Іншина, О.М. Музичука, Р.С. Веприцького. – Харків: Вид–во Харківського нац. ун–ту внутр. справ, 2008. – 206 с. [Розділ 1 (підрозділи 1.1,1.3), Розділ 2 (підрозділ 2.4), Висновки]
 75. Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс : [підручник] / за заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки. – Харків : Золота миля, 2013. – 840 с.. Гл.11 Управління регіональним розвитком, будівництвом і житлово–комунальним господарством [С.315-347]
 76. Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007-2009 роки. – Т.2 «Практичні рекомендації». / За заг. ред. д.ю.н., професора А. Т. Комзюка, д.ю.н., професора М. І. Іншина, к.ю.н. с.н.с. О. М. Музичука. – Харків: Основа, 2010. – 300 с. [С.11-69, 109-158, 205-260, 281-296.]
 77. Збірник наукових праць науково-дослідної лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ за 2007-2009 роки. – Т.1 «Проекти нормативно-правових актів». / За заг. ред. д.ю.н., професора А. Т. Комзюка, д.ю.н., професора М. І. Іншина, к.ю.н. с.н.с. О. М. Музичука. – Харків: Основа, 2010. – 250 с. [С.9-14,14-28, 178-186, 202-213, 219-229]
 78. Збірник наукових праць факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання за 2011 рік: Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України / За заг. ред. академіка НАПрН України, д.ю.н., проф. О.М. Бандурки. – Харків : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2012. – 738 с.. Рекомендації з реалізації пропозицій Головного слідчого управління МВС України з удосконалення порядку реагування на заяви та повідомлення про вчинення злочинів, їх розкриття й розслідуванняПроект Закону України «Про контроль за діяльністю правоохоронних органів України» [С.15-20С. 514-557]
 79. Музичук О.М. Сутність та ознаки соціально-адміністративних послуг в демократичній, соціальній та правовій державі / О.М. Музичук // Соціальне законодавство України: теоретичні і практичні проблеми розвитку : Матеріали науково–практичного семінару, 23 березня 2005 р., м. Київ : Київський юридичний інститут МВС України. – С.85–89.. – С.85-89.
 80. Музичук О.М. Охорона праці: Збірник актів acquis communautaire  / О.М. Музичук // Харків–Київ: Видавничий дім „Райдер”, 2006. – 718 с.. – 718/55.
 81. Музичук О.М. Сучасний стан та шляхи удосконалення участі громадськості в охороні громадського порядку та боротьбі із правопорушеннями / О.М. Музичук // Актуальні проблеми участі населення та громадських формувань в охороні громадського порядку і безпеки громадян у сучасних умовах: Матеріали наук–практ. семінару (м. Харків, 29 березня 2007 р.). – Харків: Вид–во Харк. нац. ун–ту внутр. справ, 2007.. – С.41-45
 82. Музичук О.М. Удосконалення відомчих нормативно-правових актів, які регламентують організацію та порядок підвищення кваліфікації науково-педагогічного та наукового персоналу ОВС / О.М. Музичук // Круглий стіл (Венедиктов): Збірник праць: наукові записки.віддано 29.03.10 Салівон Т.. –
 83. Музичук О.М. Сучасний стан реформування кримінального законодавства : вітальне слово / О.М. Музичук // Актуальні проблеми сучасної науки кримінального права : Збірник матеріалів роботи «круглого столу», присвяченого 10–річю з дня прийняття Кримінального кодексу України 2001 року (23 квітня 2011 р.). – Х: ХНУВС, 2011. – 72 с.. – С.5-7
 84. Музичук О.М. Система владних повноважень: особливості права парламентського ко-нтролю за діяльністю правоохоронних органів к.46 / О.М. Музичук // Матеріали круглого столу, присвяченого 65–й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : зб. тез, 6 груд. 2013 р. / Державний науково–дослідний інститут МВС України. – К. : ДНДІ МВС України, 2013.. – С.96-97
 85. Музичук О.М. Загальні та спеціальні ознаки органів внутрішніх справ як об’єкту контролю к.39 / О.М. Музичук // Кримінально–правові та адміністративні засади підвищення ефективності боротьби з правопорушеннями проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності підрозділами ОВС України : Збірник матеріалів «круглого столу»  (21–22 листопада 2014 року, м. Харків) / Харківський нац. ун–т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: Золота миля, 2014.. – С.85-88
 86. Вас затримано… Що робити?. (Практичні поради) / За заг.ред.д–ра юрид. наук, проф.. М.І. Іншина. – Харків: ООО «Титул», 2009. – 186 с. [Глава 1 (п.1.1- 1.2)С.8-35.]
 87. Вищі навчальні заклад МВС України». / За заг. ред. д–ра юрид. наук, проф. А. Т. Комзюка, д–ра юрид. наук, проф. М. І. Іншина, канд. юрид. наук ст. наук. співроб. О. М. Музичука. – Харків : ОСН, 2010. – 212 с.  [Глава 10 (обсяг – 0,5 д.а.)]
 88. Актуальні проблеми права та правоохоронної діяльності. Збірник наукових праць за 2010 рік / За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. М. І. Іншина. — Харків: Ніка Нова, 2011. — 344 с. [С.124-168]
 89. Адміністративне право України. Загальна частина . Академічний курс : [підруч] / За заг. Ред.. академіка НАПрН України О.М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2011. – 584 с.. Глава 22 Законність та дисципліна у державному управлінні та способи їх забезпечення [С.448-462]
 90. Збірник наукових праць факультету з підготовки слідчих. Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : зб. наук. праць факультету з підготовки слідчих ХНУВС за 2012 рік / за заг. ред. члена–кореспондента НАПрН України, д–ра юрид. наук С.М. Гусарова; академіка НАПрН України, д–ра юрид. наук, проф. О.М. Бандурки. – Х. : НікаНова, 2013. – 732 с. [С.519-527; 620-637]