Послуги

Науково-аналітична (експертна) діяльність та інформаційно-консультаційні послуги з питань науки та освіти:
 • організація і проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузях психології, соціології, економіки, політології, держави і права;
 • підготовка аналітичних матеріалів (звітів, наукових висновків, оглядів, аналізів, узагальнень практики тощо);
 • підготовка проектів нормативно-правових актів (законів);
 • опрацювання пропозицій та рекомендації з актуальних питань удосконалення діяльності юридичних осіб, територіальних громад та органів влади;
 • проведення науково-правової експертизи;
 • надання рецензій, відгуків на дисертації та монографії;
 • надання рекомендацій до друку щодо наукових, навчальних та інших видань;
 • впровадження результатів наукових досліджень (акти апробації);
 • участь представників Інституту як офіційних опонентів;
 • консультування з питань здійснення наукової та освітньої діяльності;
 • підготовка документів з питань ліцензування, акредитації та стандартизації наукової та освітньої діяльності;
 • проведення на замовлення незалежної експертної оцінки питань якості, дотримання вимог і стандартів наукової / освітньої діяльності;
 • участь представників Інституту у складі експертних комісій, рад тощо.

 

Наукометрічне та довідково-бібліографічне супроводження наукової діяльності, збирання статистичної (соціологічної) та іншої наукової інформації:
 • допомога у створенні і редагуванні профілів науковців в наукометричних базах та системах ідетнифікаторів авторів (Google Академія, ORCID, ResearcherID, ResearchGate, Бібліометрика української науки тощо);
 • створення і підтримка наукового паспорту на базі хмарних технологій;
 • заходи щодо підвищення рівня цитування;
 • пошук та підбір журналів для публікації;
 • консультування щодо публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз тощо.
 • пошук і підбір джерел наукової інформації (бібліографічні списки, підбір літератури за тематикою дослідження тощо);
 • замовлення дисертацій та інших наукових джерел за тематикою наукових досліджень;
 • оформлення за ДСТУ бібліографічного опису використаних джерел наукових робіт;
 • визначення індексів ББК та УДК;
 • систематизація літератури та створення автоматичного крос-списку літератури для наукових робіт (дисертацій, монографій, статей тощо);
 • організація і проведення соціологічних досліджень, опитувань, вивчення громадської думки тощо;
 • організація і проведення збору статистичної та іншої наукової інформації інформації;
 • подання запитів на публічну інформацію до суб’єктів владних повноважень;
 • експертний аналіз статистичної та іншої інформації (запитів на публічну інформацію);
 • створення графічних макетів результатів обробки отриманої інформації.

 

Організаційно-комунікативне та редакційно-видавниче супроводження наукової діяльності, послуги бренд-дизайну:
 • реєстрація, організація й проведення наукових і науково-практичних конференцій, круглих столів, у тому числі і за тематикою замовника, з видачею сертифікату;
 • участь як співорганізатора (спільна діяльність) у проведення наукових і науково-практичних конференцій;
 • організація й проведення науково-комунікативних заходів (симпозіумів, семінарів, наукових турнірів, наукових пікніків тощо) у галузях психології, соціології, економіки, політології та держави і права за тематикою наукових досліджень НДІ та замовника з видачею сертифікату;
 • сприяння у встановленні зв’язків між науковцями та науковими центрами (ЗВО, науковими установами тощо);
 • організація і проведення просвітницьких заходів;
 • сприяння поширенню наукової і іншої інформації та наукових і науково-технічних знань у суспільстві, популяризація досягнень науки і освіти в Україні та за її межами;
 • сприяння формуванню громадянської свідомості населення (персоналу органів державної влади та управління, а також громадських організацій, підприємств, установ, територіальних громад);
 • упорядкування (редагування; коректура; верстання; макетування) наукової, навчальної та іншої наукової продукції (тез доповідей, наукових статей, дисертацій, монографій, навчальних посібників та підручників, навчально-методичних матеріалів);
 • рецензування (надання рецензій, відгуків, надання рекомендацій до друку) наукової, навчальної та іншої наукової продукції (тез доповідей, наукових статей, дисертацій, монографій, навчальних посібників та підручників, навчально-методичних матеріалів);
 • сприяння у розміщенні наукових публікацій у збірниках конференцій та наукових журналах тощо;
 • підготовка до видання наукової та методичної літератури;
 • забезпечення професійного перекладу результантів науково-дослідної роботи;
 • просування та презентація результантів науково-дослідної роботи НДІ та замовника за кордоном;
 • супроводження редакційно-видавничого процесу (укладення угоди із видавництвом, супроводження процесу видання наукової роботи, отримання друкованої продукції, доставка видання замовнику);
 • послуга «Наукова пошта України» – розсилка видань (монографій, підручників, збірників тощо) до провідних наукових і освітніх центрів країни;
 • участь як співзасновників наукових видань (газета, журнал, бюлетень, календар тощо, у т.ч. електронних);
 • розробка візуального образу (логотип, кольори, елементи форм) та дизайну персонального бренду науковця, фірмового стилю організації, наукового, грантового або освітнього проекту (розробка логотипу (іменного логотипу), візитки, бланка, конверта, папки + бейдж, блокнот, email-підпис, сувенірна продукція (ручки, чашки, флешки …);
 • дизайн та/або створення персонального сайту проекту, організації, науковця.
Організація (фасилітація) проведення наукових, грантових досліджень і заходів, консультативні та тренінгові послуги:
 • створення (у т.ч. на замовлення) спільних (тимчасових) творчих колективів для проведення науково-дослідних робіт;
 • пошук виконавців (співвиконавців) для проведення окремих видів науково-дослідних, грантових робіт або їх частин;
 • організація наукової комунікації між науковцями різних наукових центрів;
 • організація проведення спільних наукових заходів;
 • консультування з питань організації та проведення науково-дослідної роботи;
 • допомога у виборі теми наукового дослідження;
 • сприяння у затвердженні теми наукового дослідження;
 • підбір наукового керівника;
 • консультативне супроводження написання дисертаційних досліджень та їх захисту.
 • участь як співвиконавця або согрантера у наукових (грантових) дослідженнях з метою
 • отримання наукової (науково-технічної) продукції;
 • сприяння у оформленні та подачі грантових заявок за темою замовника від імені Інституту;
 • надання допомоги у оформленні грантової документації;
 • підбір експертів (виконавців) для проведення наукових досліджень (грантів).
 • розробка, підготовка програм та сценарію тренінгів;
 • підбір тренерів (коучів) для проведення тренінгів;
 • проведення тренінгів із персоналом органів державної влади та управління, а також для громадських організацій, підприємств, установ, територіальних громад з видачею сертифікату;
 • організація надання консультаційних послуг у галузях психології, соціології, економіки, політології та права;
 • підбір експертів для надання консультаційних послуг у галузях психології, соціології, економіки, політології та права.