Публічний договір (оферта)

про надання послуг щодо участі у VI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Протидія дезінформації в умовах російської агресії проти України: виклики і перспективи» (12 грудня 2023 року, м. Харків).

Представник організаційного комітету конференції – Приватна наукова установа «Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук», код ЄДРПОУ 42553127, у особі Директора Завального Михайла Володимировича, який діє на підставі Статуту, далі за текстом – «ОРГАНІЗАТОР», пропонує будь-якій дієздатній фізичній чи юридичній особі, далі за текстом – «УЧАСНИК», а разом «СТОРОНИ» укласти цей договір на визначених у ньому умовах. У відповідності до статей 633 та 641 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором) та його умови є однакові для всіх Учасників. У випадку прийняття його умов (акцепту) Учасник зобов’язується добросовісно їх виконувати. Незгода з визначеними у даному Договорі умовами тягне за собою неможливість надання Організатором послуг щодо участі у роботі Конференції Учасником. Організатор публікує цей Договір про наступне:

Визначення понять

Конференція – Міжнародна науково-практична конференція «Протидія дезінформації в умовах російської агресії проти України: виклики і перспективи» (12 грудня 2023 року, м. Харків). Робочі мови конференції – українська, англійська.

Сайт конференції – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою  https://pp-ss.pro/events/2023-12-12/, яка є основним джерелом інформування Учасників.

Електронна адреса (e-mail) Конференціїppss.main@gmail.com – офіційна електронна адреса Організаційного комітету Конференції.

Організатор – Представник організаційного комітету конференції – Приватна наукова установа «Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук», код ЄДРПОУ 42553127, у особі Директора Завального Михайла Володимировича, який діє на підставі Статуту.

Учасник – фізична або юридична особа, яка виявила намір прийняти участь у конференції.

Послуги щодо участі у Конференції (Послуги) – Забезпечення Організатором участі у роботі конференції Учасником на умовах і в обсязі, які окреслені на сайті конференції за адресою https://pp-ss.pro/events/2023-12-12/.

Публічна оферта – пропозиція Організатора (викладена на Сайті чи Сайтах Організатора), адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб укласти цей Договір на визначених умовах.

Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти і даного Договору. Акцепт вважається здійсненим, публічна оферта прийнятою і Договір укладеним Сторонами з моменту реєстрації Учасника засобами посилання із сайту Конференції за адресою  https://pp-ss.pro/events/2023-12-12/ та оплати Учасником організаційного внеску, який визначається цим Договором.

Організаційний внесок – це сума коштів, яку сплачує Учасник Організатору для покриття витрат, пов’язаних із організацією та проведенням Конференції. Організаційний внесок не включає вартості проїзду Учасника до місця проведення конференції та проживання.

Акт здачі-приймання наданих послуг – Документ, який підтверджує факт здійснення господарської операції – надання Організатором і отримання Учасником послуг. Даний акт підписується Сторонами безпосередньо після закінчення Конференції.

Предмет договору

1.1. Організатор зобов’язується надати послуги щодо участі у роботі Конференції Учасником відповідно до Програми Конференції, яка опублікована у відповідному розділі на сайті https://pp-ss.pro/events/2023-12-12/.

1.2. Учасник зобов’язується прийняти надані послуги та своєчасно оплатити Організаційний внесок на умовах цього Договору.

1.3. Учасник погоджується на публічний показ, відтворення і розповсюдження тез доповідей, що були надані ним для публікації.

Організаційний внесок і порядок розрахунків

2.1. Розміри Організаційного внеску зазначаються у відповідному розділі на сайті  https://pp-ss.pro/events/2023-12-12/ і є дійсними на момент здійснення оплати Учасником.

2.2. Учасник здійснює оплату Організаційного внеску на умовах 100% передоплати у терміни, зазначені у відповідному розділі на сайті https://pp-ss.pro/events/2023-12-12/.

2.3. Оплата Організаційного внеску здійснюються Учасником шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок Організатора на підставі виставленого рахунку Організатором або за допомогою сервісу LiqPay (за посиланням https://www.liqpay.ua/uk/checkout/card/i29741312303)

2.4. Термін перерахування організаційного внеску (плати за публікацію) – до 19 листопада 2020 року після укладення договору та отримання рахунку.

Порядок та терміни надання послуг

3.1. Послуги надаються шляхом участі Учасником у роботі Конференції відповідно до обраного під час реєстрації варіанту та згідно встановленого Організатором розкладу протягом 19 червня 2020 року в час, що вказаний на сайті https://pp-ss.pro/events/2023-12-12/

3.2. Варіанти участі у роботі конференції Учасником:

3.2.1.  Варіант 1: Публікація тез доповіді у матеріалах Конференції; надсилання збірника тез конференції у друкованому форматі (доставка Укрпошта) та електронної копії збірника в форматі pdf (вартість – 220 грн.)

3.2.2.  Варіант 2: Публікація тез доповіді у матеріалах Конференції; надсилання електронної копії збірника в форматі pdf (вартість – 60 грн.)

3.3.  Після завершення конференції Сторонами підписується Акт здачі-приймання наданих послуг.

Права та обов’язки сторін

4.1.  Організатор зобов’язується:

4.1.1.  Надати послуги якісно та в повному обсязі.

4.1.2.  Надавати послуги, залучивши кваліфікованих виконавців та відповідно до Програми конференції.

4.1.3.  Оперативно через https://pp-ss.pro/  інформувати Учасника про зміни у Програмі конференції, додаткові послуги та опції, а також щодо вартості послуг.

4.1.4.  Надавати Учаснику інформацію та документи, що стосуються цього Договору, результату та процесу надання послуг за допомогою засобів телефонного, поштового, електронного зв’язку, особисто або усно.

4.1.5.  Інформувати Учасника про будь-які обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати якісному, своєчасному чи повному наданню послуг відповідно до цього Договору.

4.2.  Організатор має право:

4.2.1.  Відмовитися від виконання своїх зобов’язань за цим Договором та надання послуг у разі неналежного виконання Учасником своїх обов’язків за цим Договором. Зокрема (але не виключно), Організатор може односторонньо відмовитися від подальшого виконання послуг у випадках:

–    невиконання Учасником своїх обов’язків за цим Договором, в тому числі у випадку порушення строків оплати, передбачених в п. 2.2 цього Договору;

–    надання Учасником недостовірної інформації;

–    надання Учасником Організатору матеріалів, які не відповідають моральним та етичним нормам (плагіат, етика публікацій тощо);

–    поширення негативної інформації про Організатора, що шкодить його діловій репутації;

–    несвоєчасне надання Учасником документів, тез доповіді та інформації, яка необхідна для надання послуг зокрема публікації тез доповіді Учасника;

–    порушення Учасником правил внутрішнього розпорядку Організатора;

–    порушення Учасником морально-етичних норм під час надання послуг Організатором;

–    неявки Учасника для отримання послуг, передбачених цим Договором;

–    відмови Учасника отримувати послуги.

4.3.  Учасник зобов’язується:

4.3.1.  Своєчасно оплатити організаційний внесок відповідно до розділу 3 цього Договору.

4.3.2.  Надавати повну, достовірну інформацію, документи, тези доповіді та анотації, які необхідні для надання послуг Організатором. Ці документи повинні бути посвідчені Учасником. Силу посвідченого Учасником документа мають також документи, отримані Організатором від Учасника на офіційну електронну пошту конференції з відповідним підписом або з e-mail адреси Учасника.

4.3.3.  Забезпечити відповідність усіх тез доповідей, які надаються Учасником для публікації у Матеріалах Конференції вимогам з етики публікацій та вимогам до публікацій, які висвітлені у відповідних розділах на сайті https://pp-ss.pro/

4.3.4.  Виконувати інші законні вимоги Організатора, необхідні для належного виконання цього Договору.

4.4.  Учасник має право:

4.4.1.  Отримати послуги своєчасно, якісно та у повному обсязі відповідно до умов цього Договору.

4.4.2.  Отримувати необхідну та достовірну інформацію від Організатора про характер та обсяг наданих ним послуг, а також іншу інформацію, пов’язану з організацією та проведенням Конференції, у тому числі й публікацією матеріалів.

4.4.3.  Отримувати додаткову інформацію та додаткові матеріали про послуги, що надаються Організатором.

4.4.4.  Звертатись до Організатора з пропозиціями щодо покращення процесу організації та проведення Конференції.

4.5.  Сторони гарантують, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які вони отримали в рамках виконання даного договору, не будуть надаватися/передаватись будь-яким третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися.

4.6.  Кожна з Сторін зобов’язується дотримуватися конфіденційності та не надавати третім особам матеріалів Конференції, включаючи, але не обмежуючись Презентаціями, посиланнями тощо без попередньої письмової згоди іншої сторони, за виключенням випадків, коли такі матеріали є публічними.

Відповідальність Сторін

5.1.  За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.2.  Учасник несе повну відповідальність за правдивість, достовірність та точність інформації, наданої Організатору, за справжність наданих документів та їх зміст та відповідність вимогам з етики публікацій, у тому числі перед третіми особами, органами чи установами. Організатор не несе відповідальності за зміст, оформлення документів, які надаються Учасником.

5.3.  Організатор не несе відповідальності перед Учасником за ненадання послуг за цим Договором, якщо таке станеться з вини Учасника (ненадання необхідних документів тощо). Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади, місцевого самоврядування, третіх осіб.

Порядок вирішення суперечок

6.1.  У разі виникнення суперечок при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

Обставини непереборної сили

7.1.  Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, військові дії або інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій.

7.2.  Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинно містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.

7.3.  Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України.

7.4.  У випадку настання форс-мажорних обставин Організатор має докласти усіх зусиль для вчасного надання послуг в повному обсязі. В той же час, він звільняється від необхідності повернення отриманих від Учасника коштів у разі неможливості надання послуг, або суттєвої зміни їх кількісних та якісних характеристик.

Персональні дані та права інтелектуальної власності

8.1.  Шляхом здійснення Акцепту цього Договору Учасник надає свою згоду на збирання, обробку та зберігання його персональних даних, що були повідомлені Організатору через електронну форму із сайту https://pp-ss.pro/, або будь-яким іншим способом, у порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних», а також надає право на включення своїх персональних даних до єдиної електронної бази учасників конференції. Надалі ці дані можуть використовуватись Організатором для інформування зареєстрованих Учасників про хід підготовки до конференції, змінах у її проведенні тощо електронною поштою та/чи іншими засобами комунікації, у тому числі телефонного дзвінка.

8.2.  Сторони зобов’язуються відповідно до вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

8.3.  Учасник погоджується з тим, що Організатор не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу і захисту персональних даних Учасника третіми особами, в тому числі працівниками Організатора, якщо надання доступу до таких персональних даних (чи інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Організатором або іншою особою з дозволу Учасника поза виконанням обов’язків за цим Договором в особистих цілях або інших цілях, не пов’язаних з виконанням обов’язків за цим Договором, з використанням технічних засобів чи інших матеріалів/обладнання Виконавця.

8.4.  З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, про те, що: – усі матеріали, які використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом, – на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Організатором, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать їх авторам.

8.5.  Учасник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на матеріали залишаються у їх авторів. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на інформаційні матеріали та/або дозвіл на використання таких матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором, у тому числі – передача їх третім особам.

Строк дії договору

9.1.  Договір набуває чинності з моменту здійснення Акцепту Учасником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

Зобов’язання за цим Договором вважаються виконаними з боку Учасника з моменту проведення повної оплати Організаційного внеску, згідно рахунку, виставленого Організатором.

Зобов’язання за цим Договором вважаються виконаними з боку Організатора з моменту Підписання Сторонами Акту виконаних робіт.

9.2.  Організатор має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання послуг у випадках, передбачених п. 4.2.1 цього Договору. У випадку припинення дії Договору за наведеними у п. 4.2.1. цього Договору обставинами, сплачені Учасником платежі за цим Договором не повертаються.

9.3.  Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням Господарського Суду.

Заключні положення

10.1.   Організатори не редагують інформацію про Учасника – ім’я, прізвище, посада та місце роботи вказане при реєстрації буде зазначене в збірці тез доповідей.

10.2.   Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того, де знаходиться Клієнт, який отримує послугу.

10.3.   Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

10.4.   Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені Організатором на сайті Конференції за Інтернет-адресою https://pp-ss.pro/. Силу письмової форми (та вважаються додатками до цього Договору) мають також: анотації тез доповідей та інші документи, якими Сторони обмінялись через електронну пошту а також Акт здачі-приймання наданих послуг, що був підписаний обома Сторонами.

10.5.   У випадку, якщо Учасник відмовляється підписати Акт надання послуг, а всі послуги Організатором були надані, то Учасник має право надати письмові вимоги щодо усунення недоліків у якості наданих послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення про завершення надання послуг, якщо ж він вимог не надав або такі вимоги були усунуті (спростовані), то Акт надання послуг вважається підписаним.

10.6.   Учасник підтверджує, що він до укладення (приєднання до) цього Договору ознайомився із усіма його умовами, та свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір.

10.7.   Після приєднання до умов цього Договору всі попередні переговори і листування Сторін, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братись до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

10.8.   Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

10.9.   Дія цього Договору (та навіть у випадку, якщо Учасником було здійснено Акцепт договору згідно умов цього Договору) не поширюється на випадки укладення окремого двостороннього письмового договору Організатора з Учасником та здійснення оплати Учасником послуг Організатор згідно з укладеним з ним окремим письмовим договором.

10.10. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або цього Договору в цілому. В такому випадку Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення, щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.

10.11. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у даному Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

Реквізити Організатора

Приватна наукова установа «Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук»

Юридична адреса: 61080, м. Харків, пр-т Гагаріна, 187, оф. 407
тел. +38 067 983 17 89
Код ЄДРПОУ 42553127 ,
Р/Р: 26007052118229 в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
МФО: 351533
IBAN: UA243515330000026007052118229

e-mail: ppss.main@gmail.com