19.06.2020

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття».

Науково-практична конференція зареєстрована у Державній науковій установі УкрІНТЕІ – посвідчення про реєстрацію науково-технічного заходу №294 від 08.05.2020 р.

Секція 1. Актуальні питання державно-правового розвитку України та міжнародного права (для наукових повідомлень за спеціальностями 12.00.01, 12.00.02, 12.00.11, 12.00.12, 19.00.06)
Секція 2. Проблеми теорії та практики приватного права в Україні (для наукових повідомлень за спеціальностями 12.00.03, 12.00.04, 12.00.05, 12.00.06)
Секція 3. Адміністративно-правові аспекти організації та здійснення публічної влади (для наукових повідомлень за спеціальностями 12.00.07, 21.07.01, 21.07.03, 21.07.05)
Секція 4. Теоретичні та практичні аспекти функціонування системи кримінальної юстиції в Україні (для наукових повідомлень за спеціальностями 12.00.08, 12.00.09, 12.00.10)

 

ЗМІСТ

Актуальні питання державно-правового розвитку України та міжнародного права

Дзюбак К. М. Відповідальність експерта у галузі права: чи передбачена вона процесуальним законодавством?

Зозуля О. І. Гарантії економічних і соціальних прав людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні

Калєніченко Л. І. Юридична відповідальність у публічному та приватному праві

Коробко О. Ю. Становлення та розвиток адвокатури у Великобританії

Кругова С. С. Зміст законодавчих засад забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків у Данії

Кучеренко Д. С. Понятійно-правове мислення у Давній Греції: онтологія понять і гілеморфізм Аристотеля

Патлачук В. Н. Основні положення Проекту закону від 30.06.2010 р. «Про внесення змін до Конституції Республіки Польща 1997 р.»

Патлачук О. В. Наукові підходи до методології юридичної техніки природоохоронного законодавства

Позняк Я. С. Критерії пропорційності втручання у права особи під час кримінального провадження відповідно до практики Європейського суду з прав людини

Сівчук І. П. Трансформація національної правової системи в контексті світової глобалізації

Слинько Д. В. Основні принципи установчого процесу

Шелевер Н. В. Місце та значення принципу справедливості у конституційному праві

 

Проблеми теорії та практики приватного права в Україні

Іванов А. В. Особливості сучасного стану забезпечення відповідності інформаційного законодавства України міжнародним стандартам у контексті інформаційно-правового забезпечення господарських процесуальних відносин

Іншин М. І. Види та зміст переваг дистанційної зайнятості працівників в Україні

Кайда Н. Я. Загальнотеоретична характеристика адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС

Комарницька М. В. Співвідношення концепту «припинення трудових відносин» із суміжними правовими категоріями

Ломей Д. В. Стандарти права працівника на професійну (службову) кар’єру в актах МОП

Мельник К. Ю. Забезпечення продуктивної зайнятості населення як стратегічне завдання української влади в сучасних умовах

Музичук Е. О. Сучасний стан розвитку туристичної сфери в Україні

Пилипчук Н. П. Специфіка та зміст міжнародних нормативно-правових актів, в яких регулюється право на відпочинок

Решетнікова С. Б. Проблема досягнення балансу інтересів при отриманні антимонопольними органами конфіденційної інформації

Сідорова А. О. Делегування повноважень з реєстрації авторського права на твір органам місцевого самоврядування

Страшко О. П. Актуальні проблеми спадкового права

 

Адміністративно-правові аспекти організації та здійснення публічної влади

Брусакова О. В. Загальна характеристика державного регулювання в галузі авіаційного транспорту

Будник Л. А. Принципи податкового права: зміст і класифікація

Вороний О. О. Сутність та особливості корупції та організованої злочинності як об’єкту правоохоронного впливу

Дорофеєва Л. М. Здійснення ОРД митними органами: правові можливості та організаційна неспроможність

Завальний М. В. Визначення строків проведення процедурних дій щодо розгляду заяв про надання дозволу на імміграцію

Зозуля І. В. Відвід (самовідвід) в законодавстві України

Казанчук І. Д. Які перспективи для України у запозиченні досвіду європейського союзу в сфері природоохорони та раціонального природокористування?

Кошиков Д. О. Адміністративно-правові засади застосування форм реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки

Музичук О. М. Щодо розуміння мети контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні

Нестеренко О. В. Поняття та рівні територіальної оборони України

Новіченко А. В. Державна міграційна служба України як суб’єкт протидії нелегальній міграції

Панасюк О. В. Щодо класифікації адміністративних стягнень

Соломаха Д. А. Публічне адміністрування забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні: проблемні питання

Солонецький І. І. Сутність поняття адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Ховпун О. С. Загальна характеристика суб’єктів адміністративно-правового забезпечення фармації в Україні

Худоб’як Д. Я. Правовий статус префекта: світовий досвід та перспективи для України

 

Теоретичні та практичні аспекти функціонування системи кримінальної юстиції в Україні

Maliarova V. O. Some actual issues of offence prevention in Ukraine

Бдайцієва Х. М. Використання слідів дактилоскопічного походження в процесі доказування по кримінальному провадженні

Бондаренко О. О. Окремі питання початку досудового розслідування

Бурлака Я. А. Процесуальний статус слідчого за законодавством деяких зарубіжних країн

Василюк Т. В. Інститут цивільної відповідальності суддів  в зарубіжних країнах

Веретун Г. С., Береговець Я. Б. Актуальність впровадження загального дактилоскопіювання населення України

Верьовкіна Д. І. Щодо стану та перспектив реформування прокуратури України

Воробйова Н. В., Гапченко К. О. Взаємодія експертних установ із слідчими органами при проведенні судово-почеркознавчих експертиз

Голубов А. Є. Щодо статусу та функцій Офісу Генерального прокурора України та перспектив їх удосконалення

Зубцова Л. С. Особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні фальшивомонетництва

Карпюк С. В. Аналіз механізмів державно-правового забезпечення органів державної виконавчої служби України в умовах реформування системи примусового виконання рішень: дієві реформи чи знищення ДВС

Кіндюк Б. В. КК Республіки Литви 2000 р., КК України 2001 р.: аналіз норм відповідальності за злочини в сфері незаконного обігу наркотичних речовин

Коновальцева О. С. Потенціал можливостей та перспективи використання анатомічних особливостей будови зовнішнього вуха людини з метою ідентифікації особи

Корнієнко В. В. Криміналістичне 3D-моделювання місця події

Корчинський В. Р. Інститут відсторонення суддів від посади в зарубіжних країнах

Кузнєцов Р. В., Стрілець С. О. Пропозиції щодо уніфікованого підходу з визначення працездатності та справності механізмів замків та доцільність вирішення зазначених питань за умови надання на дослідження замка або лише його механізму

Литвинов О. М., Гладкова Є. О. Онтологія кримінологічного знання: на шляху до нового усвідомлення

Максимів Л. В. Участь спеціаліста при отриманні зразків для експертного дослідження: окремі аспекти

Павликівський В. І. Кримінальна відповідальність за використання спеціальних технічних засобів отримання інформації та конституційне право людини на свободу слова та поширення інформації

Перлін С. І. Історія становлення та перспективи розвитку Харківського НДЕКЦ МВС України

Печерська І. О. Судово-технічна експертиза документів в розслідуванні злочинів пов’язаних з підробкою грошових знаків України

Рог В. Є., Мелащенко О. П. Статистичний аналіз: виявлення факторів, які обумовлюють стан та динаміку злочинності

Романюк В. В. Чи замінить слідчий дізнавача під час досудового розслідування кримінальних проступків?

Русова О. Л. Особливості підготовки порівняльного матеріалу при призначенні судово-почеркознавчих експертиз рукописних записів, в основі яких лежить латинський алфавіт

Самойлова О. Ф., Дікевич К. Г. Відновлення ветхих документів

Сидоренко Д. В. Права учасників кримінального провадження у ході проведення судової експертизи

Сирота О. О. Судова товарознавча експертиза на захисті інтелектуальної власності

Сокальський С. П. Щодо загальної державної дактилоскопічної реєстрації

Степанюк Р. Л., Кікінчук В. В. Напрями розвитку криміналістичного дослідження  ДНК в Україні

Темник І. М., Колісник Н. І. Взаємодія дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України з правоохоронною системою зарубіжних країн

Хижняк А. С. Інноваційне впровадження нових діагностичних завдань в комплексній експертизі в дактилоскопічному дослідженні сфальсифікованих відбитків пальців рук

Хлівняк О. М. Історія формування судового почеркознавства

Червякова О. В. Проблеми та наслідки визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду

Юртаєва К. В. Кваліфікація діянь осіб, що беруть участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією, в контексті змін до законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою

Ященко А. М. Заходи кримінально-правового реагування на вчинення окремих категорій кримінальних правопорушень у зв’язку з впровадженням до КК України інституту кримінальних проступків