Невядовський В.О. Значення контролю та нагляду для становлення України як правової держави // Матеріали науково-практичної конференції. (Харків, 27 квіт. 2012 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2012. – 256 с. – С. 148-150

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.