Музичук О.М. Поняття та особливості предмета контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні / О.М. Музичук // Кримінально–правові та кримінологічні засади протидії корупції: Збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції (17 квітня 2014 р., м. Харків) / МВС України; Харківський нац. ун–т внутр. справ; Науково–дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Кримінологічна асоціація України. – Х.: Золота миля, 2014. – 256 с. – С.227-230

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.