Музичук О.М. Поняття та напрями організації контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні / О.М. Музичук // Актуальні проблеми адміністративно–правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України : зб. матеріалів Міжнар. наук.–практ. конф. (15 квіт. 2015 р., м. Харків) / МВС України ; Харк. нац. ун–т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2015. – С.130-133.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.