Музичук О.М. Особливості профорієнтаційної роботи на факультеті підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС / О.М. Музичук // Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення : матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.–практ. конф. (м. Харків, 28 листопада 2014 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника / МВС України; Харківський нац. ун–т внутр. справ;. – Х.: ХНУВС, 2014. – С.266-269

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.