Музичук О.М. Особливості громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні / О.М. Музичук // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали наук.–практ. конф. (Харків. 10 квітня 2012 р.) / МВС України, Харк. нац. Ун–т внутр.. справ. _ Х.: ХНУВС, 2012. – 432 с. – С.96-98.

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.