Музичук О.М. Класифікація вимог, яким повинні відповідати працівники органів внутрішніх справ / О.М. Музичук // Трудове законодавство: шляхи реформування : матеріали ІІ Всеукраїнської наук.–практ.конф. (м. Харків, 12 квітня 2013 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун–т внутр..справ. – Х.: ХНУВС, 2013. – 364 с. – С. 220-224

Sorry you can't see this Memphis Documents file you don't have the proper permission.